Dombszeri Mindenes Gyűjtemény

Németh Tibor helytörténeti ismeretterjesztő oldala

Bibliográfia


A községünk könyvészeti előfordulásait számba vevő bibliográfia frissítésében több éves adósságom van már, de remélem, azért így is jelent némi értéket, és hasznosítható. Gyakorlatommal ellentétben a végén a két pusztára, Gerencsérre és Hathalomra vonatkozó tételeket is közlöm. Ennek az a magyarázata, hogy jelenleg nem olyan bőséges a rájuk vonatkozó lista, hogy az külön menüpont létrehozását indokolná a társhonlapokon.

Bakonytamási (+Ketellaka, Bornald stb.)

BALASSA Iván

1973 Az eke és szántás története Magyarországon. Budapest.

BALÁZS Mihály

1989 Forrásvidék. Írók, költők gyermek- és ijfúkora. Budapest. 433-449.

BALOGH Lajos-ÖRDÖG Ferenc (szerk.)

1987 Veszprém megye földrajzi nevei. 2. A pápai járás. Budapest.

BÁLINT Sándor-BARNA Gábor

1994 Búcsújáró magyarok. A magyarországi búcsújárás története és néprajza. Budapest. 300.

BEKE Ödön

1905 A pápavidéki nyelvjárás. Budapest.

BERTA Györgyné (szerk.)

2003 Értékőrző települések a Közép-Dunántúlon. KSH. h. n. 124-125.

BESZTERINÉ DR. BLICKLE Ilona

1985 A helyi állami szervek átalakítása és a közigazgatás kiépítése a megyében. In: DR. BESZTERI Béla (szerk.) Veszprém megye a népi demokratikus forradalom idején 1944-1948. Veszprém. 36. 40.

BÉL Mátyás

1989 Veszprém vármegye leírása. Veszprém. 61-62. 128. 130.

BOGNÁR Imre Ede

1943 (1997) Pápa településföldrajza. Pápa. 45.

BOTKA Tivadar

1873 Adalékok a visegrádi merénylet történetéhez. I. In: Századok. 7. 455.

BUNYITAY Vincze-RAPAICS Rajmund-KARÁCSONYI János (szerk.)

1902 Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás korából. I. (1520-1529). Budapest. 128.

CSALLÁNY Dezső

1956 Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. Budapest. 83.

CSÁNKI Dezső

1897 Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. III. Budapest. 238. 255.

CSEPREGI Zoltán

2009 A puszták papja, avagy Jeremias Schwartzwalder esete a protestáns unióval. In: KORÁNYI András (szerk.) Megújulás és megmaradás - Fabiny Tibor-emlékkönyv. Budapest. 117. 124.

DÓKA Klára

1994 Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa. 4. Veszprémi egyházmegye. Budapest. 149.

1997 Egyházi birtokok Magyarországon a 18-19. században. Budapest. 35.

ERŐS Zoltán

Irodalmi helyneveink?

FELHŐ Ibolya (szerk.)

1970 Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon Mária Terézia korában. I. Dunántúl. Budapest. 356-357.

FÉNYES Elek

1851 Magyarország geographiai szótára. III. Pest. 173.

FÜLÖP Éva Mária

1994 A pápa-ugod-devecseri Esterházy-uradalom megszervezése és gazdálkodása a 18. század folyamán. In: KUBINYI András (főszerk.) Tanulmányok Pápa város történetéből. Pápa. 247.

FÜZES Endre

1984 A gabona tárolása a magyar parasztgazdaságokban. Budapest.

GALLUS Sándor

1942 Győr története a kőkortól a bronzkorig. Győr története a vaskorszakig. Győr. 22-24.

GELSEI BIRÓ ZOLTÁN

1918 A Habsburg-ház bűnei

GECSÉNYI Lajos

1977-78 Győr megye gazdasági-társadalmi helyzetének néhány kérdése a XVII-XVIII. század fordulóján. In: Arrabona 19-20. 392.

GENTHON István

1959 Magyarország művészeti emlékei. I. Budapest. 23.

GOHL Ödön

1914 Éremleletek. In: Numizmatikai Közlöny. 22.

GÖRÖG Ernő

1926 A Veszprémi Evangélikus Egyházmegye története. Pápa.

GYÖRFFY György

1977 István király és műve. Budapest.

GYURGYÁK János (főszerk.)

1989 A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23-november 9. Budapest. 427.

HECKENAST Gusztáv

1970 Fejedelmi (királyi) szolgálónépek a korai Árpád-korban. Budapest.

HEGYI Imre

1978 A népi erdőkiélés történeti formái. Az Északkeleti-Bakony erdőgazdálkodása az utolsó kétszáz évben. Budapest.

HERMANN István

199? Pápa 1848/49-ben a Wéber-feljegyzés alapján. In: Új Horizont XXVI. (Különszám). Veszprém. 23.

HERKELY Károly

1940 A Veszprémvármegyei Múzeum néprajzi gyűjteménye. In: Dunántúli (Vasi) Szemle. 3-4. 174.

1941 A Veszprémvármegyei Múzeum néprajzi gyűjteménye. In: Dunántúli (Vasi) Szemle. 4. 204-226.

HORNYÁNSZKY Viktor (?)

1863 Beiträge zur Geschichte evangelischer Gemeinden in Ungarn. Pest.

HORUSITZKY HENRIK

1912 A kisbéri magy. kir. állami ménesbirtok agrogeologiai viszonyai. Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve 20. 4. 129.

HORVÁTH Endre

1906 A bakonyalji nyelvjárás. Budapest.

HORVÁTH Sámuel

1799 Imádságos Könyv, a közönséges isteni tiszteletre alkalmaztatott. Győr.

HIDVÉGHI Sándor

1902 Bakonytamási leletekről. In: Archaeológiai Értesítő. 406-408.

HUSZÁR Lajos

1963 Éremlelőhelyek Veszprém megye területén. In: A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei. I. Veszprém. 152.

ILA Bálint-KOVACSICS József

1964 Veszprém megye helytörténeti lexikona. Budapest. 125-127. 137.

ILON Gábor

1995 A Magyarország régészeti topográfiája 4. kötetének (hajdani pápai járás) kiegészítése. In: Pápai Múzeumi Értesítő. 5. Pápa. 71.

1995 Újabb avar kori sírok Bakonytamásiból. In: uo. 191-200.

ILON Gábor-UGHY István

1995 Bevezetés a Kárpát-medence régészetébe. Pápa.

ISTVÁN Erzsébet

Fazekasság. In: Magyar Néprajzi Lexikon 2. Budapest.

IZSÁK Lajos-SZABÓ József-SZABÓ Róbert (szerk.)

1996 1956 vidéki sajtója. Budapest. 745.

JUHÁSZ Dezső

1980 Veszprém megye helységneveinek rendszere. In: Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok. VII. Veszprém.

KARÁCSONYI János

1901 A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. III. Budapest. 43.

KELETI Károly

KEMÉNY - GYIMESY

1944 Evangélikus templomok. Budapest.

KISS Lajos

1997 Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest.

KLINGER András (összeáll.)

1973 A népmozgalom főbb adatai községenként (1828-1900). 2. Budapest.

KOVÁCS Ferenc

2007 50 év a bányászat szolgálatában. In: HORN János (szerk.) Életutak - Földtudósok az akadémián. Budapest. 77-78.

KOVÁCS Rudolf

1985 A megyei pártmunka sűrűjében... In: DR. BESZTERI Béla (szerk.) Veszprém megye a népi demokratikus forradalom idején 1944-1948. Veszprém. 227.

LÁSZLÓ Károly

2001 Katonai életemből. Budapest.

LENHARDTNÉ BERTALAN Emma

2003 Évtizedek sodrásában. Egy bakonyaljai parasztcsalád és egy evangélikus iskola a XX. században. Nagykanizsa.

LESZLER József

1986 Nótakedvelőknek. Budapest.

LOVAS Elemér

é. n. Az őskor története, benne régiségtárunk anyaga. (Kézirat.) Pannonhalma. 309-310.

1935 Győrmegye Régészeti Katasztere. (Kézirat.) Győr.

1937 Pannónia római úthálózata Győr környékén. In: Pannonhalmi Szemle XII. Pannonhalma. 303-304.

MÉSZÁROS Gyula

MOLNÁR Imre (szerk.)

1936 A magyar muzsika könyve. Budapest.

MOLNÁR Szulpicz

1906 A pannonhalmi főapátság története. IV. In: ERDÉLYI László (szerk.) A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története. IV. Budapest.

MÜLLER Róbert

1982 A mezőgazdasági vaseszközök fejlődése Magyarországon a késővaskortól a törökkor végéig. I-II. In: Zalai Gyűjtemény 19. Zalaegerszeg.

NAGY Bálint

1990 Hol van már a paraszt? Budapest. 31.

NAGY István, NY.

2000 Pesty Frigyes kéziratos helynévtára. Történelmi Veszprém vármegye. Pápa.

NEMESBÜKI András

1986 Községeink története A-tól Z-ig. Veszprém.

ORBÁN Sándor

1994 Pápa negyedszázada (1945-1970). In: KUBINYI András (főszerk.) Tanulmányok Pápa város történetéből. Pápa. 478.

PALLÁNÉ BÓKONY Ilona

1985 Pártok és pártharcok Veszprém megyében (1945-1948). In: DR. BESZTERI Béla (szerk.) Veszprém megye a népi demokratikus forradalom idején 1944-1948. Veszprém. 112. 113.

PATAY Pál

1977 Régi harangok. Budapest. 55.

PÁKAY Zsolt

1942 Veszprém vármegye története a török hódoltság korában a rovásadó összeírás alapján (1531-1696). Veszprém. 145-146.

PAYR Sándor

1924 A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. I. Sopron.

1931 Gyurátz Ferenc életrajza. (1841-1925). Sopron.

RÁCZ István

1970 Tavasz a Bakony felett. A pápai járás életrajza 1944-1945. Pápa.

1972 Az élet megindítása. In: Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok. I. Veszprém.

RÉCSEY Viktor

1903 Egy értékes régiséggyűjteményről a Bakonyban. In: Archaeologiai Értesítő. 65.

RÓMER Flóris

1878 Résultats généraux de mouvement archéologique en Hongrie. In: Compte-Rendu de la huitiéme session à Budapest 1876. 16.

SZASZKÓNÉ SIN Aranka

1994 Magyarország történeti helységnévtára. Veszprém megye. (1773-1808). Budapest.

SÖRÖS Pongrác

1903a A pannonhalmi főapátság története. II. In: ERDÉLYI László (szerk.) A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története. II. Budapest. 358.

1903 A bakonybéli apátság története. I. In: ERDÉLYI László (szerk.) A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története.VIII. Budapest. 31. 60. 67. 120-121. 130. 140-141. 149. 152. 238. 299. 315. 326. 446. 467. 512.

1904 A bakonybéli apátság története. II. In: ERDÉLYI László (szerk.) A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története. IX. Budapest. 13.

SÖRÖS Pongrác-REZNER Tibold

1905 A pannonhalmi főapátság története. III. In: ERDÉLYI László (szerk.) A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története. III. Budapest. 267.

SZABÓ István

1969 A középkori magyar falu. Budapest. 53.

SZABÓ Lajos, H.

1994 Negyvennyolcas emlékművek, honvédsírok Pápán és környékén. Pápa. 87-88. 93-94.

1994 Pápa és környéke 1848-1849. Pápa.

2001 Millenniumi emlékek Veszprém megyében 2000-2001. Pápa. 37. 68-69.

SZENTPÉTERY Imre

1923 Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Budapest. 9.

TAKÁCS Lajos

1980 Helyneveink és a régi életforma kutatása. ("Förtés" szavunk tanulsága). In: Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok. VII. Veszprém.

1987 Határjelek, határjárás a feudális kor végén Magyarországon. Budapest. 52-53. 94. 193. 208.

SZOMAHÁZY István

Az elvált asszony.

TATAY Lajos

1896 Emléklap a Bakony-Tamási ág. hitv. ev. egyházközség életéből. Pápa.

TATAY Sámuel

1848 Egyházi beszéd mellyet a veszprémi nemzeti őrsereg által tartott átalakulási örömünnep alkalmával 1848-ik Tavaszhó 9-én szabad ég alatt elmondott Tatay Sámuel helv. (! - N. T.) hitv. lelkész. Veszprém.

TATAY Sándor

1960 Utam hazafelé. In: Hazai Kis Tükör. Budapest.

Szülőföldem, a Bakony.

1983 Meglepetéseim könyve. h. n.

1985 Bakonyi krónika. h. n.

1987 Zápor. h. n.

THURY Etele

1908 (1998) A Dunántúli Református Egyházkerület története. I. Pozsony. 269.

TISZLAVICZ Lajos

1995 "...megjött a SAS behívó..." In: HADOBÁS Pál (szerk.) Emlékképek - Edelényiek a második világháborúról. Edelényi Füzetek 11. Edelény. 55.

TORMA István (szerk.)

1972 Veszprém megye régészeti topográfiája. A pápai és zirci járás. Budapest. 60-64.

TÓTH Endre

1927 A pápai református egyházmegye története. Pápa.

TÜSKÉS Tibor

2000 Sziklák alatt. Tatay Sándor emlékezete. h. n.

VAJDA Mihályné

2005

VAJKAI Aurél

1942 Népi orvoslás a dunántúli búcsújáró helyeken. In: Magyarságtudomány. I. 117.

???? Veszprém megye népi építkezése. In: Néprajzi Értesítő.

1959 A Bakony néprajza. Budapest.

VARGA Béla

1985 A megye művelődési viszonyainak alakulása 1945-1948 között. In: DR. BESZTERI Béla (szerk.) Veszprém megye a népi demokratikus forradalom idején 1944-1948. Veszprém. 169.

VERESS D. Csaba

1983 Antifasiszta katonai ellenállás a balatoni arcvonalszakaszon. (1944. november-1945. március). In: Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok. IX. Veszprém.

VÉRTES László

1965 Az őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon. In: A Magyar Régészet Kézikönyve I. Budapest. 215.

WÖLLER István

1978 A pápateszéri malmok. In: Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok. V. Veszprém.

***

1975 A Kisalföld és a nyugat-magyarországi peremvidék. Magyarország tájföldrajza 3. Budapest. 18.

1997 Magyarország településeinek vallási adatai II. (1880-1949). KSH Budapest. 398-399.

2000 A Millennium emlékei Veszprém megyében. In: Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok. XIX. Veszprém.

Gerencsér

BALOGH Balázs

2002 Gazdák és zsellérek. Gazdálkodási stratégiák Tápon. Budapest.

CSÁNKI Dezső

1897 Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. III. Budapest. 231. 272.

CZEBE Gyula

1916 A veszprémvölgyi oklevél görög szövege. Budapest. 16. 19.

HECKENAST Gusztáv

1970 Fejedelmi (királyi) szolgálónépek a korai Árpád-korban. Budapest.

ILA Bálint-KOVACSICS József

1964 Veszprém megye helytörténeti lexikona. Budapest. 191.

ISTVÁN Erzsébet

Fazekasság. In: Magyar Néprajzi Lexikon 2. Budapest.

LOVAS Elemér

é. n. Az őskor története, benne régiségtárunk anyaga. (Kézirat.) Pannonhalma. 311.

SÖRÖS Pongrác

1903 A bakonybéli apátság története. I. In: ERDÉLYI László (szerk.) A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története.VIII. Budapest. 92. 187. 198.

SZABÓ Dénes

1952 A magyar nyelvemlékek. Budapest. 12.

TAKÁCS Lajos

1987 Határjelek, határjárás a feudális kor végén Magyarországon. Budapest. 19.

TORMA István (szerk.)

1972 Veszprém megye régészeti topográfiája. A pápai és zirci járás. Budapest. 109-110.

WÖLLER István

1978 A pápateszéri malmok. In: Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok. V. Veszprém.

Hathalom

CSÁNKI Dezső

1897 Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. III. Budapest. 233. 272. 273.

EBENHÖCH Ferenc

1874 A Veszprém megyei hathalmi sírhalmok. In: Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Nagygyűlésének Munkálatai. 265-267.

ÉRY Kinga

1995 Embertani adalék az északi Bakony avar kori népességéhez. In: Pápai Múzeumi Értesítő. 5. Pápa. 185-189.

GYÖRFFY György

1956 A Pilis megyei monostorok középkori történetéhez. In: Művészettörténeti Értesítő. 280.

HAMPEL József

1892 A bronzkor emlékei Magyarhonban. I-II. Budapest. 7. 58.

HUSZÁR Lajos

1963 Éremlelőhelyek Veszprém megye területén. In: A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei. I. Veszprém. 154.

ILA Bálint-KOVACSICS József

1964 Veszprém megye helytörténeti lexikona. Budapest. 198.

JÓKAI Mór

2001 "...őrültek házába akartatok záratni". Jókai Mór kiadatlan levelei és Feszty Árpádné Jókai Róza visszaemlékezései. Budapest. 125-129.

JÓKAY Lajos

1993 Jókay utódok a világban. In: HUSZÁR János (szerk.) A pápai Jókai Kör emlékkönyve 1893-1993. Pápa. 127-134.

KOPPÁNY Tibor

1967 Középkori templomok és egyházas helyek Veszprém megyében. In: A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei. VI. Veszprém. 130.

KUMOROVITZ L. Bernát

1953 Veszprémi regesták. Budapest. 76.

LÁZÁR J

1956 A magyarországi korai vaskor történetének kérdései. In: Antik Tanulmányok. 7.

MÁLYUSZ Elemér

1951 Zsigmondkori Oklevéltár. I. (1387-1399). Budapest. 541.

1956 Zsigmondkori Oklevéltár. II/1-2. (1400-1406, 1407-1410). Budapest. 461.

MOLNÁR Jánosné

1996 A millenniumi ünnepségek Veszprém megyében. In: Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok. XVI. Veszprém.

MITHAY Sándor

1995 Bronz-, Avar és középkori leletek Bakonytamási-Hathalom pusztáról. In: Pápai Múzeumi Értesítő. 5. Pápa. 169-184.

NÁDASDY Lajos

1983 Az amatőr színjátszás Pápán a felszabadulástól napjainkig. In: Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok. IX. Veszprém.

NÉMETH Adél-SZABÓ Lajos

1989 Pápa (Panoráma magyar városok). Budapest. 152.

PATEK Erzsébet

1968 Die Urnenfelderkultur in Transdanubien. In: Archaeologia Hungarica. XLIV. Budapest.

PÁKAY Zsolt

1942 Veszprém vármegye története a török hódoltság korában a rovásadó összeírás alapján (1531-1696). Veszprém. 145-146. 98.

RADNÓTI Aladár

1938 A pannoniai római bronzedények. In: Dissertationes Pannonicae. II/6. Budapest. 111.

RHÉ Gyula

1908 Veszprém megyei éremlelőhelyek. In: Numizmatikai Közlöny. 11.

RÓMER Flóris

1860 A Bakony. Természetrajzi és régészeti vázlat. Győr. 116.

1878 Résultats généraux de mouvement archéologique en Hongrie. In: Compte-Rendu de la huitiéme session à Budapest 1876. 159.

SÖRÖS Pongrác

1903 A bakonybéli apátság története. I. In: ERDÉLYI László (szerk.) A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története.VIII. Budapest. 339-340.

SZENTPÉTERY Imre

1961 Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Budapest. 72.

TOMÓZER Gyula

1976 "Kohen-testvérektől az Ajkai Bányák felszabadulásáig". (Részletek a dolgozatból). In: Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok. III. Veszprém.

TORMA István (szerk.)

1972 Veszprém megye régészeti topográfiája. A pápai és zirci járás. Budapest. 61-62.

TURCSÁNYI A

1869 A lelhelyek tárához. In: Archeológiai Értesítő. 198.

WÖLLER István

1978 A pápateszéri malmok. In: Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok. V. Veszprém.

Dombszeri Mindenes Gyűjtemény / Létrehozva 2016-ban
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el