Dombszeri Mindenes Gyűjtemény

Németh Tibor helytörténeti ismeretterjesztő oldala

Katolikus


Plébános első említése


Bunyitay Vince - Rapaics Rajmund - Karácsonyi János (szerk.): Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából I. 1520-1529, Budapest, 1902. 128.

131. Győr, 1524 márczius 22.

Galgóczy (Galgocius) Miklós pápai főesperes és győri püspöki helytartó fölszólítja Fel-Pécz, Patona és Tamási falvak plébánosait, hogy hívják föl mindazokat, a kik Jakab bakonybéli apátnak, illetőleg a bakonybéli monostornak kölcsönpénzzel vagy kártérítéssel tartoznak, az adósság vagy kár kifizetésére. Ha 15 nap alatt nem teljesítik kötelességeiket, akkor közösítsék ki őket az egyházból. A kik azt állítják, hogy az apát vagy monostor igazságtalanul üldözi őket, azokat idézzék a győri szentszék elé.

Vicarius Jauriensis, Nicolaus Galgocius, debitores et damnificatores monasterii Bakony-Béliensis censuris ecclesiasticis ad satisfaciendum compelli iubet.

Eredetije a pannonhalmi főapátsági levéltárban c. 54. 1. Vv.

Dr. KARÁCSONYI JÁNOS.

Egyházlátogatási jegyzőkönyvek


Rajczi Pál: A pápai esperesi kerület összeírása 1748-ban >>


Gróf Zichy Domokos veszprémi püspök egyházlátogatása a pápateszéri anyagyülekezetben, 1845. június 15-én

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, A 8. Visitationes canonicae, 26. kötet 123-151.

E.) B. Tamási Fiók Egyház

Itt se szt. Egyház se oskola nem létez, a' száz kilenczven Kátholikus minden lelki vigasztalás nélkül van elhagyatva.

D.) A Plebánosnak jövödelmei Tamási Fiok-Egyházban

1ször A Tamási hivek fizetnek általjában hét mérő rozsot, és öt forintot lecticalis nevezett alatt.

2szor A stola szinte ugy fizettetik mint az anya helységben.

3szor A falu rétyérül tartoznak hozni hét szekér szénát.

4szer Jár a' Plebánosnak Sedecima is Tamásibol, minthogy pedig a' decimát bérben biró földes Uraság a' sedecimát a Plebánosnak ki nem adta, oda utasittatott a' Plebános, hogy ebbéli törvényes járandósága eránt a' kellő intézkedéseket meg tegye.

5ször Minden lelki szükség végzésére magok tartoznak küldeni.

IX. Kápolnák, Képek, Keresztek, Harangok

[...]

6szor Tamásiba is van két kereszt, a' meg feszittetett Jézus képével, egyik a' Temetőbe, mellyet fentartanak az ottani Kátholikusok Másik a' Giczi utban ennek 11 ft tőkéje van Szaur János Tamási Haszonbérlő Urnál.

7szer Vagyon Tamásiban falábokon egy harang, mellynek meghuzásáért nem fizetnek, hanem a' Hivek kötelessek el látni és fentartani Nyom a harang száz husz fontot (?)

X. Fiok Egyházokban vagyon hasonlóképpen temető hely

Tamásiban is a' Méltóságos grof Battyáni Uraság adta a' közmezőbül a' temető helyet, fel van szentelve, van benne fakereszt a' megfeszittetett Üdvözittő képével mellyet a' hivek tartanak fen a' felsöbb rendelések szerént be van árokkal keritve, a' temetkező sorba, és válogatás nélkül megy ide temetkeznek az Ágostai vallásuak is, de elkülönözve.

Művészettörténet


Dr. Mihály Ernő: A magyar falu egyházművészete. Pannonhalmi Szemle, IX. évf. I. szám, 1934. 37.

A magtárból átalakított bakonytamási kápolnában empire stilusú szentségház van s vörösréz barokk kehely. Bizonyára a pápateszéri templom restaurálás előtti felszerelésének egy kis töredékével van itt dolgunk.

Vallási néprajz


Bálint Sándor - Barna Gábor: Búcsújáró magyarok. A magyarországi búcsújárás története és néprajza. Budapest, 1994. 300.

Szentes búcsúba mentek a bakonytamásiak és a pápateszériek, prosecióval, gyalog a sok nép. Útközben az egyik teszéri asszony kimerülten egy útszéli szent szobrához ült. Odaérkeznek a tamásiak megkérdezi az előimádkozó az öreg német asszonyt: Mien szent ez? - Ivásznit, feleli svábul az asszony. (Ich weiss nicht. - Nem tudom.) - No, mondja ekkor az előimádkozó, imádkozzunk szent Ivásznithoz.

Eredeti megjelenési hely: Vajkai Aurél: Népi orvoslás a dunántúli búcsújáró helyeken. Magyarságtudomány I. 1942. 117.

************************************************************************************************************************

A búcsújáráshoz kapcsolódó, a helyzetkomikum kínálta tréfás történeteket máig őriz a tamási szájhagyomány:

A csatkai búcsúra menet éneklés közben szólnak az egyik asszonynak, hogy ne lóbálja a nála lévő üveget, mert kifolyik a tartalma. Mire az asszony az éppen énekelt ének dallamában így válaszol: "Nem folyik ki, be van dugva, Boldogságos Szűz Mária."

Dombszeri Mindenes Gyűjtemény / Létrehozva 2016-ban
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el