Dombszeri Mindenes Gyűjtemény

Németh Tibor helytörténeti ismeretterjesztő oldala

Értéktár


A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. §-ában rendelkezik települési értéktárak létrehozásáról. Ennek előfeltételeként az értékek azonosítását, az értéktár létrehozását a települési értéktár bizottságok hatáskörébe utalja. Községünkben ez a testület 2016 végén alakult meg három fővel, melynek tagjai közül rám hárul(t) az értéktár összeállításának feladata. Az alább közölt tartalom ennek tervezete. Munkám során minden külső befolyás nélkül igyekezetem a falunkkal kapcsolatba hozható összes érték(lehetőség)et felgondolni. Tehát semmilyen mintát nem követtem, semmilyen előképre nem támaszkodtam, a Hungarikumok Gyűjteményét utólag néztem át. Ehhez képest ez az értéktár-tervezet kissé "alternatív" benyomást kelthet. Túl is mutat a jelenlegi kereteken, munkaanyagként, programként is felfogható, hiszen tartalmazza jövőbeli terveinket is. Több értékre vonatkozóan hiányosak az ismereteim, azaz utánjárásra, pontosításra is szükség lesz.  Ahhoz, hogy mindez a Hungarikum Bizottság által meghatározottakkal összhangba kerüljön, s hogy a törvényben rögzített módon a megyei értéktár bizottsághoz mint települési értéktár eljuthasson, valószínűleg több ponton "vissza kell majd nyesni". Ennek ellenére úgy gondolom, nem haszontalan ennek a bő verziónak az ismerete sem.

BAKONYTAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁRA

(TERVEZET)

Készítette:

Németh Tibor

2016-2017

(Utolsó frissítés 2019. 01. 14.)

Általános rendelkezések

Bakonytamási Község Települési Értéktára (továbbiakban: értéktár) gyűjtőköre kiterjed nemcsak Bakonytamási község lakóterületének, hanem a község jelenlegi közigazgatási területén ma is létező, valamint a történelem folyamán egykor létezett települések (falvak, puszták, majorok, szőlőhegyek) értékeire is. Az értéktárban szereplő értékek materiális és immateriális természetűek, előbbiek részben helyben, részben a településen kívül találhatók meg magán- vagy köztulajdonban. Ebből adódóan az értéktár a fent meghatározott körből származó értékeknek kizárólag nyilvántartására szolgál, nem törekszik azok birtokba vételére.

Az értéktár közigazgatási felépítése

I. BAKONYTAMÁSI

II. BAKONYTAMÁSI-HATHALOMPUSZTA

III. KÜLTERÜLET

Az értéktár struktúrája

TÖRTÉNETI KULTURÁLIS ÉRTÉKEK (régészet, levéltár, könyvészet, muzeológia)

TELEPÜLÉSI KULTURÁLIS ÉRTÉKEK (településszerkezet, építészet)

ÉLETMÓDBELI KULTURÁLIS ÉRTÉKEK (táplálkozás, viselet, kézművesség, gazdálkodás)

SZELLEMI KULTURÁLIS ÉRTÉKEK (versek, dalok, mondák, szép- és tényirodalom, írott sajtó)

TÁRSADALMI KULTURÁLIS ÉRTÉKEK (azonosságtudat kifejezőeszközei, hagyományok, rendezvények, kitüntetettek, egyesületek)

AUDITÍV, VIZUÁLIS, AUDIOVIZUÁLIS ÉS ONLINE ÉRTÉKEK (rádió, fotó, tv, videó, internet)

TERMÉSZETI ÉRTÉKEK (talaj, domborzat, vízrajz, növényzet, állatvilág, muzeológia)

A Hungarikum Bizottság által meghatározott szakterületi kategóriák

- agrár- és élelmiszergazdaság

- egészség és életmód

- épített környezet

- ipari és műszaki megoldások

- kulturális örökség

- sport

- természeti környezet

- turizmus és vendéglátás

I. BAKONYTAMÁSI

I. 1. TÖRTÉNETI KULTURÁLIS ÉRTÉKEK (régészet, levéltár, könyvészet, muzeológia)

- Bakonytamási közigazgatási területén előkerült régészeti leletek az ország múzeumaiban (Pápa, Veszprém, Magyar Nemzeti Múzeum, Pannonhalma, Győr?)

- Bakonytamásiból kikerült tárgyak az ország múzeumaiban és magángyűjtőknél (különös tekintettel a falu pecsétnyomójára, Pápa, Veszprém, Pannonhalma, Győr,? Budapest: trapézormú szekrény a néprajzi múzeumban https://gyujtemeny.neprajz.hu/neprajz.01.01.php?bm=1&kv=97283&nks=1, Nemzeti Múzeum, Evangélikus Országos múzeum, Barsai Lászlóné, Budapest, XIV. kerület: 2 db mosósulyok)

- Bakonytamási falumúzeum (tűzoltófecskendő) és a község első írásos említésének 750. évfordulójára készített helytörténeti kiállítás anyaga

- Bakonytamásira vonatokozó anyagok az ország levéltáraiban (Budapest, Veszprém, Pápa, Pannonhalma, Győr?)

- Bakonytamási 19. századi földrajzi névanyaga Pesty Frigyes kéziratos helynévgyűjteményében (könyvben: Ny. Nagy István, Pápa, 2000.)

- Bakonytamási megjelenése az országismereti szakirodalomban (Bél Mátyás, Vályi András, Fényes Elek stb.)

I. 2. TELEPÜLÉSI KULTURÁLIS ÉRTÉKEK (településszerkezet, építészet)

TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉRTÉKEK

- a község teljes, halmazos jellegű településszerkezete

- a község máig fennmaradt 19. századi településszerkezete (a mai Kossuth, Árpád, Erzsébet, Rákóczi, Széchenyi utcák)

ÉPÍTETT ÉRTÉKEK

VILÁGI JELLEGŰ

ÉPÜLET

- barokk-oromzatú népi lakóház (Hathalom Vendégház, Kossuth u. 38.)

- hagyományos népi lakóházak (Rákóczi u. 1., Tatay u. 4.)

- régi községháza és jegyzőlak (1903?)

- emeletes magtár (Esztergályos Ferenc, Jókai u. 3.)

- a község rendezési tervében szereplő épületek

EMLÉKHELY, EMLÉKMŰ, EMLÉKTÁBLA

- Hősök szobra

- 56-os emléktábla

- Trianon-emléktábla

- Tatay Sándor-domborű

- Hámory Imre-dombormű

- Tatay Sándor emléktábla

- Weöres Sándor emléktábla

- Tamási-nevű települések találkozója kopjafája, emlékfája

- IV. Béla emlékpark, szobor

- Hazáért, szabadságért - Szabadságharcaink emlékére [kopjafa]

- Gerencséri emlékmű

- Falualapítási emlékpark, országzászló

- Cigány-holokauszt emlékmű

- Önkéntes tűzoltók emlékműve

SZAKRÁLIS JELLEGŰ

EVANGÉLIKUS

ÉPÜLET

TEMPLOM ÉS RÉSZEI

- későbarokk orgona

- A. M. Hertz: Krisztus a Gecsemáné kertben oltárkép (1857)

- három harang (a legnagyobbikon Luther-domborműve, 1857, Patay Pál: Régi harangok c. könyve alapján)

- úrvacsorai kehely 1715-ből

EMLÉKHELY, EMLÉKMŰ, EMLÉKTÁBLA

- millenniumi kopjafa, lelkészek, tanítók emléke

- Tatay Sámuel esperes és a templomépítés emléktáblája

- Ihász Lajos domborműve

- A reformáció emlékműve

KATOLIKUS

ÉPÜLET

TEMPLOM ÉS RÉSZEI

- empire szentségház (Dr. Mihály Ernő: A magyar falu egyházművészete c. tanulmánya alapján)

- vörösréz barokk kehely (Dr. Mihály Ernő: A magyar falu egyházművészete c. tanulmánya alapján)

- képek, szobrok, zászlók, harang???

EMLÉKHELY, EMLÉKMŰ, EMLÉKTÁBLA

- templomkerti vaskereszt

- Katolikus iskola emléktáblája

- Gyűrűs-patak parti kőkereszt

- Jobbik-kereszt

TEMETŐ

EVANGÉLIKUS

SÍRHELY

- Tatay Sándor Kossuth-díjas író

- kistatay Tatay Sámuel evangélikus esperes

- Tatay Lajos evangélikus lelkész

- Szakonyi Mátyás evangélikus lelkész

- Csányi Lajos evangélikus kántortanító

- további tanítók?

- Fadgyas Gyula Signum Laudissal kitüntetett községi jegyző

- M. Vági Márton 1848-as közhonvéd

- Németh Imre 1848-as közhonvéd

- II. világháborús honvédsír (Pásztor Gyula)

KATOLIKUS

SÍRHELY

- II. világháborús honvédsírok (Munár Sándor, Buda Ferenc, Lantos János, Fülöp Vilmos, Pöncsár-Pintsay Gyula)

- Krisztus-szoborral ellátott sírkő

- Vági Sámuelné díszpolgár sírja?

EMLÉKMŰ

- kőkereszt

ZSIDÓ

SÍRHELY

- ???

EMLÉKMŰ

- holokauszt-emlékmű

RÉGI TEMETŐ (feltárásra szorul)

I. 3. ÉLETMÓDBELI KULTURÁLIS ÉRTÉKEK (táplálkozás, viselet, kézművesség, gazdálkodás)

- díjnyertes kaproskáposzta?

- helyi jelenkori mesterek munkássága?

I. 4. SZELLEMI KULTURÁLIS ÉRTÉKEK (versek, dalok, mondák, szép- és tényirodalom, írott sajtó)

VILÁGI JELLEGŰ

- A község népnyelvi anyaga Beke Ödön: A pápavidéki nyelvjárás (Budapest, 1905) és Horváth Endre: A bakonyalji nyelvjárás (Budapest, 1906) című munkáiban

- A község földrajzi névkincse és a hozzákapcsolódó mondahagyomány a Veszprém megye földrajzi nevei című kiadványban (Balogh Lajos-Ördög Ferenc szerk. A pápai járás 2. kötet. Budapest, 1987)

- A község települési hagyománya (Valamikor Pápateszér volt az evangélikus falu, a tamásiak Teszérről költöztek át. Megvan: szájhagyományban, említi: Pesty Frigyes, Tatay Lajos)

- Négylámpa határrész névmagyarázó mondahagyománya (A török alatt ebbe az erdőbe menekült a falu, és csak négy lámpa világított benne.)

- Tatay Sándor író községre vonatkozó szépirodalmi munkássága

- Ismeretlen helyi szerző: Elmentek a hősök című verse

- Somogyi Gyula: Csak a bőrödig ázol... c. önéletrajzi írása, különös tekintettel Az én falum, Bakonytamási című fejezetre

- György József önéletrajzi írásai (Vén diófa árnyékában???, Találka a "Hétkőség" fennsíkon. Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa, 2017.)

- Bors Richárd író helyi vonatkozású írásai

- Karácsoniné Kemenesi Zsuzsanna költő helyi vonatkozású versei

- Dr. Kovács Ferenc akadémikus professzor önéletrajzának helyi vonatkozású részletei

- Ördög A. Róbert költő munkásságának helyi vonatkozású részei

- Nyári János (1910-2003) visszaemlékezései (kéziratban)

- Polgármesteri Tájékoztató lapszámai

- Bakonytamási Hírnök - Alkalmanként megjelenő falulap lapszámai

- a községről szóló közérdekű említések, cikkek az országos, megyei, járási, üzemi sajtóban (Veszprém megyei Napló és előzményei, Pannon Napló, Pápa és Vidéke, Bakony Tája Csót, Kisalföld stb.)

- a községre vonatkozó cikkek nyilvántartása az Eötvös Károly Megyei Könyvtár adatbázisában

https://aleph.ekmk.hu/F/7SMT2QTY7YNRSCMA7I1FD2RE8L5HU6D9EGYDEELDCNEAPT9NGT-51315?func=find-m&request=Bakonytam%C3%A1si&find_code=WRD&adjacent=N&find_base=EKV01&x=0&y=0&filter_code_1=WLN&filter_request_1=&filter_code_2=WYR&filter_request_2=&filter_code_3=WYR&filter_request_3=&filter_code_4=WFM&filter_request_4=&filter_code_5=WSL&filter_request_5=

EGYHÁZI JELLEGŰ

EVANGÉLIKUS

- a gyülekezet anyakönyvei, különös tekintettel az első anyakönyvre 1731-ből

- a gyülekezet irattára

- Tatay Sámuel templomszentelési verse, imádsága, 1848-as beszéde, egyéb versei (pl. a Biblia könyveiről, sírversek Barsai Lászlóné gyűjteményéből)

- Szakonyi Mátyás verse, prózája orgonavásárlásról, halotti búcsúztatói

- Horváth Sámuel itteni lelkészsége idején írt teológiai művei

- Tatay Lajos: Emléklap a bakony-tamásii ág. hitv. evang. egyházközség életéből... Pápa, 1896 c. gyülekezettörténeti összefoglalás

- Remény és Bizonyosság - Bakonyszentlászló és Bakonytamási Evangélikus Gyülekezeteinek Hírlevele lapszámai

- a gyülekezetre vonatkozó említések az egyházi sajtóban (Evangélikus Élet, Dunántúli Harangszó stb.)

KATOLIKUS

- katolikus gyülekezet irattára???

- tréfás történet a tamásiak és teszériek búcsújárásáról (Bálint Sándor-Barna Gábor: Búcsújáró magyarok c. könyve [Vajkai Aurél] alapján)

- tréfás búcsújárási történet a szájhagyományban: "Nem folyik ki, be van dugva, boldogságos Szűz Mária."

- az egyházközségre vonatkozó említések az egyházi sajtóban (Új Ember stb.)

I. 5. TÁRSADALMI KULTURÁLIS ÉRTÉKEK (azonosságtudat kifejezőeszközei, hagyományok, rendezvények, kitüntetettek, egyesületek)

VILÁGI JELLEGŰ

- a község címere és zászlaja

- Dr. Kovács Ferenc díszpolgár

- Mohácsy László posztumusz díszpolgár

- Tatay Sándor posztumusz díszpolgár - szellemi értékek részben is

- Hámory Imre posztumusz díszpolgár - szellemi értékek részben is

- Vági Sámuelné posztumusz díszpolgár

- Kárpát-medencei Tamási nevű települések első találkozója (2003?)

- dalos találkozó

- hősök napja

- kenyérsütés augusztus 20-án

- szüreti felvonulás

- régi Kossuth Csárda alapítási, névadási hagyománya (tulajdonosnak dedikált Kossuth-kép függött benne, innen az elnevezés)

- Bakonytamási Község Énekkara

- Faluvédő Egyesület

- Vidámság Kulturális Egyesület

- Napsugaras Ősz Nyugdíjasklub

- Bakonyalja Lovas Fesztivál

- Szőlőhegyért Egyesület?

- Vöröskereszt helyi szervezete

EGYHÁZI JELLEGŰ

EVANGÉLIKUS

- téli búcsú (evangélikus templomszentelés emléknapja Advent második vasárnapján)

- harangozás evangélikus templomszentelés előestéjén (szombat, mindhárom harang megszólal 19 órakor)

- harangozási jelrendszer (istentisztelet, férfi halott, női halott stb.)

KATOLIKUS

- nyári búcsú (katolikus, Szent Anna, július 26-hoz legközelebb eső vasárnapon)

- harangozási jelrendszer (istentisztelet, férfi halott, női halott stb.)

ÖKUMENIKUS

- a falu betlehemjének felállítása a Kossuth utcán

- halottak napi temetői megemlékezés

I. 6. AUDITÍV, VIZUÁLIS, AUDIOVIZUÁLIS ÉS ONLINE ÉRTÉKEK (rádió, fotó, tv, videó, internet)

- A Pápai Kistérség települései - Bakonytamási (településismertető film)

- Tatay Sándor helyben forgatott életrajzi dokumentumfilmjei (Nádparipán, 1978, 27 perc, Szülőföldjeim, 1985, 55 perc, Ének a szőlőhegyről???)

- Helyi közérdekű megjelenések az országos és regionális médiában (nava.hu)

- Helyben rögzített közösségi vonatkozású videófelvételek (gyűjtés alatt)

- Hámory Imre munkássága (filmek, nótafelvételek)

- Esztergomi István fotógyűjteménye

- Balogh Ádám fotógyűjteményének községünkre vonatkozó része

- Gyömörei Zoltán diagyűjteménye

- Nevezetes személyek menüpont a község honlapján

- Archívum galéria a község honlapján

- A község temetője a Temetőinfo Temetői Nyilvántartó Rendszerben: https://temetoinfo.hu/

II. BAKONYTAMÁSI-HATHALOMPUSZTA

II. 1. TÖRTÉNETI KULTURÁLIS ÉRTÉKEK (régészet, levéltár, könyvészet muzeológia)

- későbronzkori temetkezési halmok

- Hathalomra vonatokozó anyag az ország levéltáraiban

- Hathalomról kikerült tárgyak az ország múzeumaiban

II. 2. TELEPÜLÉSI KULTURÁLIS ÉRTÉKEK (településszerkezet, építészet)

II. 2. 1. ÉPÍTETT ÉRTÉKEK

VILÁGI JELLEGŰ

a) ÉPÜLET

- 50 öles pajta (1899, védett: Virág Zsolt: Magyar Kastélylexikon 11. köt. alapján)

- hagyományos cselédházak

- egykori Ihász-kúria

b) EMLÉKHELY, EMLÉKMŰ, EMLÉKTÁBLA

- Jókai-emlékhely

- Erzsébet királyné emlékfái (tervezett)

- Hathalmi csata emléke (tervezett)

II. 2. 2. TEMETŐ

- települési temető

- Jókay és Ihász családok sírkertje

SÍRHELY

- Artner Lajosné Limberger Terézia soproni helyettes főbíróné

- Ihász Imre földbirtokos

- Ihász Imréné Artner Katalin Karolina

- Ihász Lajos evangélikus egyházkerületi felügyelő, főrendiházi tag

- Ihász Lajosné Jókay Etelka

- Jókay Móric pénzügyminisztériumi osztálytanácsos

- Jókay Móricné mezőmadarasi Madarassy Róza

- Jókay-Ihász Lajos élelmiszervegyész

- Jókay-Ihász Miklós műegyetemi hallgató (jelképes)

- id. Jókay-Ihász Miklósné Szoboszay-Papp Erzsébet

- Csanak Jánosné Szoboszlay-Papp Irén

II. 3. SZELLEMI KULTURÁLIS ÉRTÉKEK (versek, dalok, mondák, szép- és tényirodalom, írott sajtó)

a) VILÁGI JELLEGŰ

- Ebenhöch Ferenc: A veszprémmegyei hathalmi sírhalmok című írása 1874.

- hathalmi régészeti feltárások dokumentációja, beszámolója (Mithay Sándor, Ilon Gábor) tudományos periodikákban (Pápai Múzeumi Értesítő), S. Bonnyai-cikk Napló, 1994. augusztus 22.: Ecsettel, szikével, szeneslapáttal - Régésztábor Hathalom-pusztán

- A Jókai és Ihász családok tagjainak helyben keltezett levelei, különös tekintettel a Váli Mari által Jókai Mórhoz címzettekre (Országos Széchényi Könyvtár, Petőfi Irodalmi Múzeum)

- Váli Mari emlékiratának helyi vonatkozású részletei (fénymásolatban: Dunántúli Református Egyházkerület Könyvtára, Pápa)

- Jókay-Ihász Lajos élelmiszervegyész visszaemlékezésének helyi vonatkozású részletei (kézirat, Jókay Károly, Budapest, XXII. kerület tulajdona)

- temetkezési halmok mondahagyománya (pl. Horváth Endre: Bakonyalji nyelvjárás előszavában, régészeti topográfia, Pesty Frigyes helynévtára, Teiszler Éva: A Hathalmi család középkori genealógiája c. tanulmányában)

II. 4. AUDITÍV, VIZUÁLIS, AUDIOVIZUÁLIS ÉS ONLINE ÉRTÉKEK (rádió, fotó, tv, videó, internet)

- "Az út - Jókay Lajos élete" című dokumentumfilm helyi vonatkozású részletei

- Hathalmi Anziksz honlap: https://6an.webnode.hu

- Jókay Károly-portré hathalmi vonatkozásai, Lánchíd Rádió, Magyarok, ?????

- Hegedüs Rózsika Hathalmon készített fotói Hegedüs Sándor hagyatékából (Kovács László, Budapest, II. kerület)

- Hathalomra vonatkozó fényképanyag (gyűjtés alatt)

- Domján János ajkai helytörténész gyűjteményének Hathalomra vonatkozó tételei

- Hathalmi képeslap Frankl Henrik bérlete idejéből

III. KÜLTERÜLET

III. 1. TÖRTÉNETI KULTURÁLIS ÉRTÉKEK (régészet, levéltár, könyvészet muzeológia)

- Ketellaka/Baranád középkori település régészeti, levéltári anyaga

- Leányfölde középkori település régészeti, levéltári anyaga

- Hathalompuszta-Újmajor (Tetűmajor) emlékezete

- Vörösi-szőlőhegy régészeti, levéltári anyaga

III. 2. TELEPÜLÉSI KULTURÁLIS ÉRTÉKEK (településszerkezet, építészet)

ÉPÍTETT ÉRTÉKEK

VILÁGI JELLEGŰ

ÉPÜLET

- Vörösi szőlőhegy présházai

EMLÉKHELY, EMLÉKMŰ, EMLÉKTÁBLA

- A Kárpát-medence első írásban említett fazekas települését, Gerencsért bemutató tájékoztató tábla - MINIMUM MEGYEI ÉRTÉKTÁRBA JAVASOLNI

SZAKRÁLIS JELLEGŰ

EMLÉKHELY, EMLÉKMŰ, EMLÉKTÁBLA

- A Kárpát-medence első írásban említett fazekas településére, Gerencsérre emlékeztető fakereszt - MINIMUM MEGYEI ÉRTÉKTÁRBA JAVASOLNI

- Bornát-parti fakereszt

TEMETŐ

- gerencséri temető

EMLÉKMŰ

- fakereszt kő feszülettel

III. 3. AUDITÍV, VIZUÁLIS, AUDIOVIZUÁLIS ÉS ONLINE ÉRTÉKEK (rádió, fotó, tv, videó, internet)

- Hathalompuszta-Újmajorra vonatkozó fényképanyag (gyűjtés alatt)

- Vörösi szőlőhegyre vonatkozó fényképanyag (gyűjtés alatt)

- Gerencsérre vonatkozó fényképanyag (gyűjtés alatt)

- Gerencsér Emlékoldal honlap: https://g1109.webnode.hu/

IV. TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

(talaj, domborzat, vízrajz, növényzet, állatvilág, muzeológia)

- Bozzay-kút befoglalt forrás

- a községhatár egyéb, befoglalás nélküli forrásai

- Fenyőfői ősfenyves községhatárba eső része?

- Nyári tőzike (Magyarország kistájainak katasztere c. kiadvány alapján)

- bakonytamási vonatkozású anyagok a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeumban https://bakonymuseum.nhmus.hu/aktualitasok.php

Dombszeri Mindenes Gyűjtemény / Létrehozva 2016-ban
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el